Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGdy kontrahent jest niesolidny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-12 17:13:50
włochy, prawo, windykacje, sądy, ue

Obcokrajowcy występujący przed sądami we Włoszech muszą być reprezentowani przez pełnomocnika procesowego, uprawnionego do wykonywania zawodu adwokata w tym kraju. Postępowanie przed tutejszym sądem w sprawach cywilnych trwa przeciętnie osiem lat – w tym czasie odbywa się postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ewentualna apelacja i kasacja.

We Włoszech kasacja ma inny charakter niż w prawie polskim – może mieć miejsce w każdym czasie postępowania, w odniesieniu do każdego orzeczenia czy rozporządzenia sądu.

W sytuacji, w której możliwe jest uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w stosunku do włoskiego dłużnika przed sądem polskim, warto rozważyć skorzystanie z tej drogi dochodzenia roszczenia. Wówczas we Włoszech pozostaje do wykonania jedynie egzekucja orzeczenia sądu polskiego.

Odzyskania należności dokonuje się w postępowaniu procesowym (procedimento ordinario di cognizione), stanowiącym podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych.

Prawo włoskie rozróżnia również postępowania uproszczone ( procedimenti sommari), postępowanie upominawcze (procedimento monitorio) oraz postępowanie eksmisyjne (procedimento di sfratto). System prawny przewiduje również postępowanie zabezpieczające (procedimento cautelare) oraz egzekucyjne (procedimento d’esecuzione).

 

Umowa

 

Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania świadczenia (np. płatności z umowy), oprócz właściwie przywołanej podstawy prawnej, jest prawidłowo sporządzona umowa.

Brak któregokolwiek z podstawowych elementów kontraktu lub złe przetłumaczenie zapisów umowy będzie skutkowało trudnością lub niemożnością dochodzenia wierzytelności od włoskiej firmy z uwagi na brak dokumentów dowodowych.

Należy zwracać uwagę na to, aby kontrakt został sporządzony na piśmie. Przestrzega się przed realizacją kontraktów przesłanych w formie faksu, maila lub realizowanych na podstawie telefonicznego zamówienia.

Należy pamiętać, aby nie dokonywać dostawy towaru jakiejkolwiek wartości, przedpłaty na jego dostawę ani pełnej zapłaty przed jego dostawą bez sprawdzenia, czy firma jest zarejestrowana w izbie handlowej, czy prowadzi działalność.

Lepiej też zachować zasadę ograniczonego zaufania wobec pośredników, którzy namawiają do zawarcia kontraktu, a rzekomo znają włoską firmę. Jeżeli przedsiębiorca ze względów językowych lub prawnych nie rozumie treści dokumentów związanych z zawieranym kontraktem – np. samego kontraktu, to niech lepiej ich nie podpisuje.

 

Wywiadownie handlowe

 

Współpraca handlowa z partnerem zagranicznym niesie ze sobą ryzyko, które rośnie w przypadku braku odpowiedniej wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji ekonomicznej partnera oraz obowiązujących w jego kraju przepisów prawnych.

Treść podpisanego kontraktu handlowego powinna w miarę możliwości precyzyjnie określać prawa i obowiązki każdej strony, a w szczególności sposób rozwiązywania sporów i egzekucji należności finansowych. Po to, by zmniejszyć ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością włoskiego kontrahenta, należy wykazać się dużą ostrożnością od chwili rozpoczęcia negocjacji, aż do zawarcia i realizacji umowy.

Niezbędna jest weryfikacja informacji na temat partnera. W przypadku niewypłacalności lub nieuczciwości partnera pozostaje dochodzenie wierzytelności na drodze polubownej lub sądowej.

Informacje na temat istnienia, kondycji finansowej i prawnej potencjalnego kontrahenta to podstawowy element strategii przedsiębiorstwa w ramach współpracy handlowej.

Analiza sytuacji partnera powinna zawierać głównie informacje dotyczące jego identyfikacji (adres), wypłacalności, wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań płatniczych (w tym zastawów na nieruchomościach i ruchomościach), a także jego perspektyw rozwoju.

Jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT-u, to można go sprawdzić na podstawie podanego przez niego europejskiego numeru VAT. Dokładniejsze sprawdzenie wymaga już przejrzenia zapisów w różnych rejestrach, albo zlecenia tego wyspecjalizowanym firmom.

Informacji na temat partnera włoskiego można szukać m.in. w rejestrach włoskich izb handlowych (registro imprese della camera di commercio) oraz w wywiadowniach, czyli firmach zajmujących się odpłatnym udzielaniem informacji handlowych i ekonomicznych na temat konkretnych firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Usługi wywiadowi są płatne, a wysokość opłaty zależy od rodzaju żądanej informacji oraz od renomy firmy prowadzącej wywiad. Skorzystanie z usług wywiadowni warto rozważyć w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zamierza prowadzić skuteczną politykę zabezpieczania się przed niewypłacalnością partnera. Jeśli natomiast potrzeby przedsiębiorstwa ograniczają się do uzyskania generalnej informacji o firmie, dane zawarte w rejestrze mogą okazać się wystarczające.

 

Identyfikacja europejskiego numeru VAT

 

Numer VAT włoskiego partnera można sprawdzić na kilka sposobów:

 • drogą pocztową wysyłając zapytanie na adres: Ministerstwo Finansów, Ośrodek Zamiejscowy Biura Wymiany Informacji o VAT, ul. Poznańska 46, 62-510 KONIN
 • telefonicznie: 063.242.33.55
 • elektronicznie, e-mail: numery.vat@mofnet.gov.pl
 • faksem: 063.240.19.89, lub 063.243.82.04

Pytanie można przesłać, wypełniając wnioski na formularzach przygotowanych przez Biuro i oznaczanych jako VAT-ID, chociaż stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. Firmę można też zidentyfikować na podstawie numeru REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) oraz numeru Codice Fiscale. .

W Izbach Handlowych można uzyskać informacje dotyczące włoskich przedsiębiorstw w postaci tzw.:

 • visura - w Camera di Commercio można otrzymać informacje z rejestru przedsiębiorców na temat wybranej firmy. Dane gromadzone są w systemie komputerowym, co umożliwia dostęp do nich w każdym oddziale Camera di Commercio. Opłata ok. 5 euro
 • certificato – to rodzaj visury, zawierający te same informacje, ale będący jednocześnie dokumentem ważnym urzędowo (rodzaj zaświadczenia). Opłata - ok. 17 euro.

Visura zawiera następujące informacje:

 • numer identyfikacji podatkowej i numer wpisu (codice fiscale)- dla firm rejestrowanych po 1992 r. jest to równocześnie numer podatnika VAT (partita IVA)
 • datę wpisu do rejestru
 • nazwę przedsiębiorstwa
 • formę prawną przedsiębiorstwa
 • adres siedziby, numer telefonu
 • datę założenia oraz ewentualną datę wygaśnięcia działalności
 • określenie przedmiotu działalności
 • sposób administrowania i kontroli
 • krótkie, najważniejsze informacje dotyczące statutu
 • informacje co do wielkości kapitału zakładowego
 • informacje o ewentualnym stanie upadłości, czy postępowaniu zabezpieczającym roszczenia wierzycieli
 • ewentualne zmiany zapisów w rejestrze
 • liczbę pracowników
 • informacje dotyczące ewentualnej współpracy z zagranicą
 • dane osób sprawujących ważniejsze funkcje

 

Dodatkowe ewentualne informacje na temat stanu firmy można uzyskać także w Camera di Commercio w Ufficio Protesti, gdzie można zapoznać się z ewentualnymi skargami złożonymi na dane przedsiębiorstwo, związanymi przykładowo z zaległymi płatnościami, które mogłyby wskazywać na brak rzetelności firmy.

 

Niektóre wywiadownie gospodarcze działające we Włoszech (business investigation sevices- en, investigazioni economiche:

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)

 

 

Rozporządzenie nr 805/2004, które utworzyło Europejski Tytuł Egzekucyjny, weszło w życie 21 października 2005 r. Rozporządzenie ustanawia ogólne zasady i procedurę uzyskiwania europejskich tytułów egzekucyjnych. Szczegółowe regulacje oraz przebieg samej egzekucji pozostawiono w gestii prawa poszczególnych państw członkowskich.

ETE jest dodatkowym środkiem służącym egzekucji należności bezspornych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do wyroków, ugód zawartych przed sądem lub zatwierdzonych przez sąd oraz dokumentów formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe po wejściu w życie rozporządzenia. Pierwszym warunkiem jest więc, aby ostateczne orzeczenie zostało wydane po 21 października 2005 r. Poza tym orzeczenie musi spełniać następujące warunki:

 • opierać się na uznaniu roszczenia przez dłużnika, albo
 • ugodzie zawartej przed sądem lub przez sąd zatwierdzonej
 • dotyczyć roszczeń pieniężnych.

Roszczenie uznaje się także za bezsporne gdy:

 • dłużnik nie wniósł sprzeciwu
 • nie stawił się ani nie był reprezentowany przed sądem, nawet wtedy, gdy początkowo zakwestionował roszczenie w toku postępowania sądowego.

Europejski Tytuł Egzekucyjny funkcjonuje na podstawie wydanego tytułu egzekucyjnego i jest wydawany w państwie członkowskim, z którego pochodzi ten tytuł. Wyjątki stanowią roszczenia, które zostały zakwestionowane między stronami – art. 3 Rozporządzenia. Tytuły, które nie należą do tej grupy mogą uzyskać status Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Wyjątki od tej zasady dotyczą spraw wyłączonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Dzięki rozporządzeniu nie ma potrzeby uzyskiwania wcześniej zgody władz sądowych państwa członkowskiego, w którym ma nastąpić egzekucja. Wykonywanie ETE podlega krajowemu porządkowi prawnemu państwa członkowskiego, w którym będzie przeprowadzana egzekucja. Podlega ona bowiem takim samym zasadom, jak wyroki wydawane w danym państwie członkowskim. W tym celu wierzyciel jest zobowiązany dostarczyć właściwemu organowi egzekucyjnemu w państwie członkowskim, w którym będzie prowadzona egzekucja:

 • odpisu wyroku oraz odpisu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
 • tłumaczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym będzie prowadzona egzekucja.

W żadnym wypadku skuteczność wyroku albo jego uznanie za ETE nie może być weryfikowane w państwie członkowskim, gdzie prowadzona ma być egzekucja.

Europejski Tytuł Egzekucyjny wydany w jednym państwie członkowskim musi być więc traktowany w innym państwie członkowskim tak, jakby pochodził z tego państwa. W związku z tym bez podejmowania dodatkowych kroków, wierzyciel może zwrócić się bezpośrednio do organów egzekucyjnych państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, bez konieczności przedstawiania dodatkowego oświadczenia egzekucyjnego ani bez ponownego badania orzeczenia sądowego lub jego potwierdzenia.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Meble na Wymiar Olsztyn – Kuchnie na Wymiar – Szafy – Meble Kuchenne Olsztyn – Abpiwek.pl

Meble na wymiar Olsztyn - Abpiwek - Ilustrujemy spółkę abpiwek z Olsztyna. Montujemy wyposażenie ...
Polska - OLSZTYN 2021-08-31 Dodał: Dorota Klonowska Wyposażenie wnętrz, Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert