Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem świadczeń społecznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-12 17:03:16
włochy, praca, świadczenia socjalne, zawody

We Włoszech wprowadzono dość skomplikowany system świadczeń społecznych.

Dwie podstawowe instytucje zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń w przypadku inwalidztwa i wypadków przy pracy to INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) i INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortunni sul Lavoro).

Większość ubezpieczonych pracowników podlega INPS (www.inps.it), odpowiednikowi polskiego ZUS-u. Pracodawca musi płacić składki do INPS-u (świadczenia ubezpieczeniowe) i do INAIL-u (świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych). Istnieje jednak szereg instytucji prowadzących ubezpieczenia pracowników poszczególnych branż lub zawodów.

Do INPS-u pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia (contributi). Sposób ich naliczania zależy od rodzaju wykonywanej pracy, jej charakteru, stanowiska, zaszeregowania. W tym zakresie będą miały również zastosowanie układy zbiorowe dla poszczególnych branż (zawierane na 3-4 lata i negocjowane po upływie tego okresu), które określają minimalne wynagrodzenie poszczególnych kategorii pracowników.

Przepisy układów zbiorowych należy jednak interpretować łącznie z przepisami prawa pracy.

INPS zajmuje się świadczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczeniami z tytułu opieki zdrowotnej. Do pierwszej grupy należą emerytury wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz z tytułu wysługi lat, emerytury dla członków rodziny osoby zmarłej, renty, zasiłki inwalidzkie oraz emerytury naliczane w wyniku łączenia systemów emerytalnych osoby pracującej we Włoszech i za granicą.

Do drugiej grupy zaliczono zasiłki socjalne, dodatki rodzinne oraz inwalidztwo. INPS nalicza i wypłaca również zasiłki z tytułu okresu niezdolności do pracy związanej z chorobą, macierzyństwem, dla bezrobotnych.

INAIL (www.inail.it), czyli Krajowy Zakład Ubezpieczeń z tytułu Wypadków przy Pracy. Ubezpieczenie w INAIL jest również obowiązkowe. Wypłaty dokonywane przez INAIL dotyczą wypadków przy pracy, wypłaty świadczeń z tytułu choroby zawodowej, utraty zdrowia, inwalidztwa, rehabilitacji.

 

Emerytury

 

Prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wieku 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat kobiet (mówimy wówczas o pensione di vecchiaia). Zgodnie z postanowieniami reformy emerytalnej z 2011 r. docelowo wiek emerytalny mężczyzn i kobiet zostanie wyrównany i wyniesie 67 lat. Osoby o stwierdzonym 80-proc. inwalidztwie oraz pracownicy niewidomi mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat (mężczyźni) i 55 (kobiety).

Prawo do emerytury można uzyskać po udokumentowaniu 20 lat pracy (opłacanych przez pracodawcę składek). Od tej zasady wprowadzono jednak wyjątki. Wystarczy udokumentowanie 15 lat pracy w przypadku osób, które w dniu 31 grudnia 1992 r.: mogły udokumentować 15 lat pracy; już osiągnęły wiek emerytalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym czasie (55 lat w przypadku kobiet i 60 mężczyzn); zostały uprawnione do wpłacania składek na ubezpieczenie (tzw. ubezpieczenie dobrowolne- versamenti volontari).

Wysokość emerytury INPS wylicza indywidualnie dla każdego zainteresowanego. Podstawą naliczenia emerytury jest całość wpłaconych składek, przeliczonych stosownie do wzrostu PKB.

Wniosek o wypłacanie emerytury należy złożyć do INPS (stosowne formularze znajdują się w biurach terytorialnych INPS, można je również znaleźć na stronie internetowej www.inps.it w dziale „moduli"). Wniosek może być złożony do INPS osobiście lub wysłany pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby móc w razie konieczności udokumentować dzień wysłania formularza); można również skorzystać z instytucji zajmujących się (nieodpłatnie) przygotowaniem pow. dokumentacji, tzw. Patronati.

Na emeryturę wskutek wysługi lat (la pensione di vecchiaia) można przejść wtedy, gdy: pracownicy najemni przepracowali 35 lat (okres ten muszą potwierdzać wpłacane składki) i mają ukończone 58 lat; pracownicy „na własny rachunek"(autonomi) - rzemieślnicy, zajmujący się handlem i rolnicy, mogą przejść na emeryturę po 35 latach pracy (wpłacanych składek) w wieku 59 lat.

Niezależnie od tych zasad, pracownik może przejść na emeryturę zgodnie z wysługą lat, jeżeli może udokumentować 40-letni okres płacenia składek ubezpieczeniowych, czyli 40 lat pracy.

Emeryturę można odbierać w gotówce na poczcie lub w banku. Pieniądze mogą też zostać wysyłane na wskazane konto pocztowe lub bankowe. Formularze potrzebne do wydania takiej dyspozycji znajdują się w INPS-ie lub na stronie www.inps.it, „moduli". Emerytura może być również przesyłana na książeczkę oszczędnościową imienną. Można także wystąpić o jej przesyłanie czekiem na adres domowy.

 

Emerytury międzynarodowe

 

Pracownik ubezpieczony, który pracował we Włoszech i innym kraju UE lub kraju, z którym Włochy łączą stosowne umowy, nabywa prawo do emerytury na podstawie zsumowania okresów pracy we Włoszech i w innych krajach (np. we Włoszech i w Polsce).

Wysokość emerytury wylicza każdy z krajów z osobna, proporcjonalnie do udokumentowanych okresów ubezpieczenia w każdym z krajów. Sumowanie okresów ubezpieczenia jest możliwe pod warunkiem, że ubezpieczony pracownik może wykazać się minimalnym (wymaganym do wystąpienia z wnioskiem o wypłacanie emerytury) okresem ubezpieczenia, potwierdzonym wpłacanymi składkami, w kraju, w którym emerytura będzie wypłacana.

Jeżeli brakuje minimalnego okresu zatrudnienia, to składki wpłacane w danym kraju zostaną wykorzystane przez instytucje ubezpieczeniową w drugim kraju. Np. jeżeli Polak wystąpił o wypłacanie emerytury do INPS-u na podstawie kumulacji składek w Polsce i we Włoszech, a nie może potwierdzić minimalnego okresu zatrudnienia we Włoszech, uprawniającego go do wystąpienia o naliczenie i wypłacenie emerytury przez INPS, wówczas składki, które płacił przez przykładowo sześć lat we Włoszech, zostaną zaliczone do okresu zatrudnienia przez ZUS, jeżeli ten będzie ostatecznie płatnikiem emerytury.

Minimalny okres zatrudnienia, dający prawo do wystąpienia o kumulację składek, wyliczenie emerytury i jej wypłacanie w danym kraju wynosi we Włoszech i w innych krajach europejskich 52 tygodnie. Ten okres może być uzupełniony jedynie składkami wpłacanymi na poczet odbytej służby wojskowej.

W krajach UE wniosek o emeryturę składa się w miejscu zamieszkania. Do dokumentacji wymienionej we wniosku należy dołączyć: sporządzone własnoręcznie zaświadczenie o miejscu zamieszkania i obywatelstwie, z braku stosownego zaświadczenia urzędowego; wymagany kwestionariusz i wniosek dotyczący wypłacania emerytury przez właściwy podmiot zagraniczny; pełną dokumentacją dotyczącą okresów przepracowanych w poszczególnych krajach; formularz dotyczący prawa do odliczenia podatku.

Emeryturę zagraniczną wypłaca we Włoszech Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Wszystkie osoby uprawnione do emerytury otrzymują informacja z wnioskiem, w którym należy podać informacje o sposobie otrzymywania emerytury. Świadczenia wypłacane są w euro, pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Jak zbudować zaplecze SEO?

Nie trzeba być specjalistą z zakresu marketingu internetowego, aby móc stwierdzić, że zaplecze SE...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

SEO description – co to jest?

Zadaniem SEO description jest stworzenie krótkiego opisu strony html. Jego zawartość może zostać ...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Co to jest cross marketing?

Co to jest cross-marketing? To prowadzenie kampanii reklamowej we współpracy z inną firmą o podob...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert